Skip to main content

Salgs- & Leveringsbetingelser

 • 1.0. ANVENDELSE

  1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”vilkår” eller ”vilkårene”) for Danich Sol ApS, CVR-nr.: 40792937 (herefter benævnt ”Sælger”) er gældende for salg og levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”ydelse(n)” og/eller ”produkt(er)”) fra leverandøren, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Disse vilkår gælder, uanset hvordan bestillingen/ordren er indgået.

  1.2 Disse vilkår alene gælder for alle som handler med leverandøren.

 • 2.0. TILBUD & ORDREBEKRÆFTELSE

  2.1 Sælgers tilbud er gældende i 15 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

  2.2 Sælger forbeholder sig retten til at ændre i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

  2.3 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

  2.4 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via email.

  2.5 Hvis der er uoverensstemmelser mellem sælgers ordrebekræftelse og kundens bestilling, skal kunden straks og senest 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsen indhold.

 • 3.0. TEKNISKE OPLYSNINGER, VEJLEDNING, MONTERING, INSTALLATION OG RÅDGIVNING M.V.

  3.1. Produktinformation, illustrationer og oplysninger om tekniske data er kun vejledende. Sælgers oplysninger er kun bindende, når dette er særskilt, udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

  3.2. Sælger beregninger af ydelser mm. er vejledende og Sælger kan ikke stilles til ansvar for om anlægget kan yde som beregnet. Sælger ikke er ansvarlig for om produktet er egnet til at opfylde køber behov.

  3.3. Det påhviler Køber at afklare hvorvidt tagkonstruktion, tagbelægning m.v. er egnet til montering af det bestilt anlæg, og herunder afklare om dette strider mod offentlige eller privatretlige servitutter, lokalplaner og byggelovgivning, idet sælger er uden ansvar herfor. Det er købers ansvar at sikre at evt. dispensationer for offentlige og/eller privatretlige servitutter, lokalplaner og byggelovgivning er på plads ved leverance/montage.

  3.4. Sælger er ikke ansvarlig for købers montering af produkterne.

  3.5. Sælger indestår på intet tidspunkt for, produktet indfrier køber ønske til et bestemt resultat. Dette hverken økonomisk, energimæssigt eller andet.

  3.6. Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af sælger.

  3.7. Når det er aftalt mellem køber og sælger og fremgår af ordrebekræftelsen, sørger sælger for at anlægget monteres på en dertil egnet tagflade anvist af køber, med henvisning til pkt. 3.3. Evt. tagsten mm. som skades som følge af montagen er ikke inkluderet og det er købers ansvar at fremskaffe erstatnings tagsten, plader mm. Ref 3.3.

  3.8 Anlægget skal net tilmeldes og net tilsluttes af en aut. Elinstallatør. Net tilslutning og tilmelding er som udgangspunkt ikke inkluderet i tilbuddet, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Sælger kan arrangere dette enten som et tillæg eller direkte for køber. Det kan være en installatør sælger kommer med eller en af køber udpeget installatør. Uanset løsning vil sælger kommunikere det nødvendige med installatøren.

  3.9. Det er købers eget ansvar at sikre, at køber har de fornødne tilladelser til at installere, montere, tilslutte og anvende produkterne.

 • 4.0. PRISER OG LEVERINGSSTED

  4.1 Den endelige pris på anlægget og leverance omfang fremgår af ordrebekræftelsen.

  4.2 Levering er inkluderet medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

  4.3 Alle Leveringstiderne er foreløbige idet leverancer er afhængige af markedet og oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse.

  4.4 Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Sælgers side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

  4.5 Ændringer i valutakurser, moms, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

 • 5.0. FRAGT, FORSIKRINGER MM.

  5.1 Levering til kunden er, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, inkluderet i prisen.

  5.2 Senest ved levering på køber adresse overgår ansvar og forsikring af varerne til køber.

 • 6.0. BETALING

  6.1 Sælgers betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.

  6.2 Sælger er berettiget til at kræve forudbetaling for de varer som bestilles specifik til køber.

  6.3 Sælger fakturerer varerne når disse er leveret hos køber eller dennes kunde/repræsentant. Hvis køber ikke kan modtage varerne, feks. pga. pladsmangel elle andet, vil sælger betragte dette som at varerne er leveret og varerne faktureres, medmindre andet er aftalt.

  6.4 Købers forhold, som er sælger uvedkommen, f.eks. pkt. 3.3 og 3.8 mm, som medfører at anlægget ikke kan leveres/monteres, her kan sælger fakturere hele købesummen for anlægget.

  6.5 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

 • 7.0. EJENDOMSFORBEHOLD OG SIKKERHEDSSTILLELSE

  7.1 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

  7.2 Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

 • 8.0. ANNULLERING OG ÆNDRING AF ORDRER

  8.1 Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

  8.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers omkostninger og mistede fortjeneste.

 • 9.0. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION

  9.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.

  9.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælgerbesked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.

  9.3 Undlader Køber at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

 • 10.0. MANGLER

  10.1 Sælger påtager sig i en periode på 24 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

  10.2 Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

  10.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

  10.4 Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.

  10.5 Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger afhjælpe manglen.

  10.6 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

  10.7 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

  10.8 Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter første levering til Køber.

 • 11.0. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

  11.1 Sælger erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

  11.2 Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering, tab af fortjeneste, tidstab, avancetab, konsekvenstab, tab af goodwill, manglende opnåelse af forventede besparelser m.v. uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

 • 12.0. PRODUKTANSVAR

  12.1 Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed. Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

 • 13.0. ANSVARSFRIHED – FORCE MAJEURE

  13.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

  13.2 Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

  13.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

  13.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 11.2 nævnte omstændigheder.

 • 14.0. AFGØRELSE AF TVISTER

  14.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

  14.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst direkte mellem parterne alternativt ved forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for voldgift på det sted, hvor Sælger har sit forretningsmæssige hjemsted.

Er vi på samme
(strøm)-forbindelse?

Så tag kontakt til os og aut labor re nos dolum, impore repelesedit eossim qui cuptat.Pudae odi aut velenim verum nobis que eriberum aut pre vollabore, ex enihit resectem il ipicidic tem voloreprorro destrumquia quo cor reiciamet quia aborumquam explace perecum as idis dollit aribus enissim vellupt iorporpor.